กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายสุเทพ           จันทะคีรี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ประธานกรรมการ
2.  นายเสี่ยน            สีขาว                           ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ
3.  นายชัดชัย           สามี                            ผู้แทนครู                                      กรรมการ
4.  นายไพบุญ          สังฆะวงค์                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ
5.  นายลำพูน           จันทอง                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ
6.  นางวงเดือน        โกสูงเนิน                       ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ
7.  พระครูสุวรรณ     กัลยาณวัตร                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา        กรรมการ
8.  นายแสน            จันทอง                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ
9.  นายสุรศักดิ์        กาษี                             ผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ


                                                                                                

Comments