นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองผือ  “เสมอภาคทางการศึกษา  พัฒนาได้มาตรฐาน  บริหารแบบ

มีส่วนร่วม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

          คำขวัญโรงเรียน   “เรียนดี  มีวินัย ใจซื่อสัตย์ เคร่งครัดคุณธรรม”

          สีประจำโรงเรียน  “น้ำเงิน – แดง”

          ปรัชญาโรงเรียน    “ปญฺญาเจนํปสาสติ” “ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว”

          พันธกิจ  ( Missions  )

         ๑)   พัฒนาผู้เรียน  อย่างเต็มศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการจัด

กิจกรรมการสอนที่ยึดผู้เป็นสำคัญ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้เรียน  มีการประเมินผลตามสภาพจริง  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิต  และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

                   ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  โดยสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม จัดทำแฟ้มสะสมงาน  ตลอดจนพัฒนาผลงานที่เน้นเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   ๓)   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดโรงเรียน

เป็นฐาน  สนองนโยบายรัฐและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

                   ๔)  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

                   ๕)  ระดมทรัพยากรจากบุคคล  ชุมชน  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มาใช้ในการจัด

การศึกษาและพัฒนาการศึกษา

              เป้าหมาย  ( Goals )

                   ๑)  นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย  ขยันอดทน  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อนุรักษ์ประเพณีท้อง

ถิ่นและวัฒนธรรมไทย  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

                   ๒)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๗๐

                   ๓)  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีทักษะการค้นคว้าสืบค้นและหาความรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี 

มีนิสัยรักการอ่าน   มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำ

ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

                   ๔)  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี   รู้จักดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัย  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด และ

ปัญหาสังคม   มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง

Comments