ข้อมูลทั่วไป

Include gadget (iframe)

  ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รหัสไปรษณีย์  ๔๒๑๔๐ โทรศัพท์  ๐๘๕๗๔๖๖๖๕๖

E-mail  : thai.owen@gmail.Com

  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  มีเนื้อที่  ๒ แปลง คือแปลงที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  มีเนื้อที่  ๒๒ ไร่   ๒ งาน  ๕๗ ตารางวา (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ลย. ๐๕๔๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๑)  และแปลงโรงเรียนเก่า  เนื้อที่ ๒ ไร่  ๑ งาน  ๔๓ ตารางวา  (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  เลขที่  ลย. ๐๕๓๒  ออกให้ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑)

  มีเขตบริการ ๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย