เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

 

—กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

     ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     วิทยาศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

    ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

    ศิลปะ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

    ภาษาต่างประเทศ

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

—รายวิชาเพิ่มเติม

 

    หน้าที่พลเมือง

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

—กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

กิจกรรมแนะแนว

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

  -  ชุมนุม

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

๔๐

๓๐

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

 ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี

 

โครงสร้างตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

วัน

 

เวลา

ชั่วโมงที่ ๑

ชั่วโมงที่ ๒

ชั่วโมงที่ ๓

พัก

ชั่วโมงที่ ๔

ชั่วโมงที่ ๕

ชั่วโมงที่๖

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

จันทร์

อ๑๑๑๐๑

ท๑๑๑๐๑

ค๑๑๑๐๑

พักกลางวัน

ส๑๑๑๐๒

พ๑๑๑๐๑

 

ต้านทุจริต

อังคาร

ค๑๑๑๐๑

ท๑๑๑๐๑

ว๑๑๑๐๑

ส๑๑๑๐๑

อ๑๑๑๐๑

เสริมภาษาไทย

พุธ

ท๑๑๑๐๑

ค๑๑๑๐๑

อ๑๑๑๐๑

ส๑๑๑๐๒

เสริมภาษาไทย

พละ

พฤหัสบดี

ท๑๑๑๐๑

๑๑๑๐๑

ค๑๑๑๐๑

ว๑๑๑๐๑

เสริมภาษาไทย

ลูกเสือ

ศุกร์

ว๑๑๑๐๑

ค๑๑๑๐๑

ท๑๑๑๐๑

ศิลปะ

อ๑๑๑๐๑

วิถีพุทธ

 

โครงสร้างตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

วัน

 

เวลา

ชั่วโมงที่ ๑

ชั่วโมงที่ ๒

ชั่วโมงที่ ๓

พัก

ชั่วโมงที่ ๔

ชั่วโมงที่ ๕

ชั่วโมงที่๖

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

จันทร์

ว๑๒๑๐๑

ค๑๒๑๐๑

ท๑๒๑๐๑

พักกลางวัน

อ๑๒๑๐๒

ประวัติฯ

เสริมภาษาไทย

อังคาร

ค๑๒๑๐๑

วิทยาการคำนวณ

ท๑๒๑๐๑

ศ๑๒๑๐๑

อ๑๒๑๐๑

เสริมภาษาไทย

พุธ

ค๑๒๑๐๑

ว๑๒๑๐๑

ท๑๒๑๐๑

ส๑๒๑๐๒

อ๑๒๑๐๑

พละ

 

พฤหัสบดี

ค๑๒๑๐๑

ท๑๒๑๐๑

อ๑๒๑๐๑

พ๑๒๑๐๑

ต้านทุจริต

 

ลูกเสือ

ศุกร์

ค๑๒๑๐๑

ท๑๒๑๐๑

อ๑๒๑๐๑

ส๑๒๑๐๒

เสริมภาษาไทย

วิถีพุทธ

  โครงสร้างตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

วัน

 

เวลา

ชั่วโมงที่ ๑

ชั่วโมงที่ ๒

ชั่วโมงที่ ๓

พัก

ชั่วโมงที่ ๔

ชั่วโมงที่ ๕

ชั่วโมงที่๖

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

จันทร์

ค๑๓๑๐๑

ท๑๓๑๐๑

อ๑๓๑๐๑

พักกลางวัน

ง๑๓๑๐๒

ส๑๓๑๐๒

เสริมภาษาไทย

อังคาร

ท๑๓๑๐๑

ว๑๓๑๐๑

 

ค๑๓๑๐๑

ประวัติฯ

อ๑๓๑๐๑

ต้านทุจริต

พุธ

อ๑๓๑๐๑

ท๑๓๑๐๑

ค๑๓๑๐๑

ศ๑๓๑๐๒

เสริมภาษาไทย

พละ

 

พฤหัสบดี

ว๑๓๑๐๑

ค๑๓๑๐๑

ท๑๓๑๐๑

ส๑๓๑๐๑

อ๑๓๑๐๑

 

ลูกเสือ

ศุกร์

ท๑๓๑๐๑

อ๑๓๑๐๑

ค๑๓๑๐๑

พ๑๓๑๐๒

คอมพิวเตอร์

 

วิถีพุทธ

โครงสร้างตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

วัน

 

เวลา

ชั่วโมงที่ ๑

ชั่วโมงที่ ๒

ชั่วโมงที่ ๓

พัก

ชั่วโมงที่ ๔

ชั่วโมงที่ ๕

ชั่วโมงที่๖

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

จันทร์

ท๑๔๑๐๑

อ๑๔๑๐๑

ว๑๔๑๐๑

พักกลางวัน

พ๑๔๑๐๒

ส๑๔๑๐๒

เสริม

คณิต

อังคาร

ค๑๔๑๐๑

ท๑๔๑๐๑

 

บูรณาการ

กอท.

บูรณาการ

สังคม

ต้านทุจริต

เสริมภาษาไทย

พุธ

ท๑๔๑๐๑

ว๑๔๑๐๑

ค๑๔๑๐๑

บูรณาการ

สังคม

สนุกกับภาษา

พละ

 

พฤหัสบดี

อ๑๔๑๐๑

ค๑๔๑๐๑

บูรณาการ

สังคม

บูรณาการ

ศิลปะ

ภาษาพาเพลิน

ลูกเสือ

ศุกร์

ค๑๔๑๐๑

ท๑๔๑๐๑

วิทยาการคำนวณ

บูรณาการ

ประวัติฯ

เสริม

คณิต

วิถีพุทธ

 โครงสร้างตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

วัน

 

เวลา

ชั่วโมงที่ ๑

ชั่วโมงที่ ๒

ชั่วโมงที่ ๓

พัก

ชั่วโมงที่ ๔

ชั่วโมงที่ ๕

ชั่วโมงที่๖

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

จันทร์

ค๑๕๑๐๑

ว๑๕๑๐๑

ท๑๕๑๐๑

พักกลางวัน

บูรณาการ

สังคม

บูรณาการ

กอท.

เสริม

คณิต

อังคาร

วิทยาการคำนวณ

ค๑๕๑๐๑

 

ท๑๕๑๐๑

บูรณาการ

สังคม

คำนวณ

ชวนคิด

เสริม

อังกฤษ

พุธ

ว๑๕๑๐๑

ค๑๕๑๐๑

บูรณาการ

สังคม

พ๑๕๑๐๑

 

ภาษาพาเพลิน

พละ

 

พฤหัสบดี

ค๑๕๑๐๑

ท๑๕๑๐๑

อ๑๕๑๐๑

ต้านทุจริต

บูรณาการ

สังคม

ลูกเสือ

ศุกร์

ท๑๕๑๐๑

อ๑๕๑๐๑

บูรณาการ

ประวัติฯ

บูรณาการ

ศิลปะ

บูรณาการ

สังคม

วิถีพุทธ

 โครงสร้างตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

วัน

 

เวลา

ชั่วโมงที่ ๑

ชั่วโมงที่ ๒

ชั่วโมงที่ ๓

พัก

ชั่วโมงที่ ๔

ชั่วโมงที่ ๕

ชั่วโมงที่๖

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

จันทร์

ค๑๖๑๐๑

ท๑๖๑๐๑

อ๑๖๑๐๑

พักกลางวัน

บูรณาการ

ประวัติฯ

ต้านทุจริต

เสริม

คณิต

อังคาร

ท๑๖๑๐๑

ว๑๖๑๐๑

 

บูรณาการ

สังคม

บูรณาการ

ศิลปะ

คอมพิวเตอร์

เสริม

อังกฤษ

พุธ

อ๑๖๑๐๑

ค๑๖๑๐๑

บูรณาการ

กอท.

บูรณาการ

สังคม

คำนวณ

ชวนคิด

พละ

 

พฤหัสบดี

ท๑๖๑๐๑

ค๑๖๑๐๑

บูรณาการ

สังคม

บูรณาการ

คอมฯ

สนุกกับภาษา

ลูกเสือ

ศุกร์

ว๑๖๑๐๑

ค๑๖๑๐๑

ท๑๖๑๐๑

บูรณาการ

สังคม

เสริม

คณิต

วิถีพุทธ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบานหนองผือ

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษามี ๔ หมวด ได้แก่

๑.      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)

.๑ กิจกรรมแนะแนว

.๒ กิจกรรมนักเรียน

.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๒.      สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

.๑ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

.๒ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)

.๓ พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา

.๔ พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

.๕ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้๘กลุ่มสาระการเรียนรู้

๓.      สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

.๑ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่างๆทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม

.๒ ปลูกฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

.๓ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอดทนมุ่งมั่นในการทำงานกตัญญู)

.๔ ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ

๔.      สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต

.๑ ตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

.๒ ฝึกการทางานทักษะทางอาชีพทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน

.๓ พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต

.๔ สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย

 

 

 

Comments